КАКВИ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПОЛУЧАВАТ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Все повече нараства интересът около въпроси свързани с обезщетенията за българи работещи в чужда държава. В изминалите няколко години и притока от български граждани, млади хора на работа и студенти във Великобритания нарасна. Сред водещите теми в различни ситуации всяка страна определя размера на заплащането. Ето и една част от общите изисквания:

1. Право за парична помощ на инвалидност получават хора на възраст между 16-64 г., със степен на инвалидност и оценка на загуба на трудоспособност, както и представяне на документ за постоянно пребиваване в Кралство Великобритания. В споменават оценка се включват и заболявания или увреждания за период от минимален срок 6 месеца. Идеята е ясно разграничение на трайна от временна неработоспособност. Като втората се приема за болест и най-често трае до шест месеца. За трайна неработоспособност се смята увреждане, при което възможността на пълен работен ден и полагане на труд е загубена или е под въпрос за неопределен период. Такава води до трайната нетрудоспособност, а често и до инвалидизиране на човека.
2. Индивидуална оценка се поставя на принципа на точкова система, определена и проверена от 12 компетентни органа. Тя трябва да съдържа всякакви показатели за изпълнение на различни действия от рода на приготвяне на храна, лична хигиена, вземане на медикаменти и др. За степента на трайна загуба на работоспособност се определя на база самостоятелност, степен на болка, преумора, задъхване и нуждата от дадена помощ.

3. За праг на инвалидизиране са необходими минимум 8 точки. Срокът е между 5-10 години според характера на увреждане, динамика на развитие и възможности за възстановяване. При хора с тежки увреждания се взема предвид и нуждата от чужда помощ за битовото обслужване, практикуване на трудова дейност, придвижване и нужда от културни потребности и т.н.

4. Право на обезщетенията зависи и от статут на пребиваване в страната Великобритания. Физическото присъствие се признава само ако има 104 дни за изминалите 156 седмици. Това не важи при трайна инвалидност. Вземат се под внимание и факти за дългосрочно пребивава, планове за живее, причината за пристигане и т.н.

5. Получаващите обезщетения при степен инвалидност имат право на допълнително подпомагане – освобождаване от пътен данък над движимо имущество, транспортни карти, придружител и други.